Phát động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên

Ngày đăng: 17/07/2023 07:51 PM

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   /SGDĐT-VP         Bình Dương, ngày      tháng 7 năm 2023

V/v phát động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên

 

Kính gửi:

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

- Trường Trung học phổ thông (công lập và ngoài công lập);

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên và BDNV tỉnh;

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Căn cứ Công văn số 1346-CV/BTGTU ngày 12/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phát động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo phát động tham gia Cuộc thi Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:

1. Cuộc thi diễn ra từ ngày 17/7/2023 đến hết ngày 06/8/2023 trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (địa chỉ website http://baocaovien.vn), tương ứng 03 tuần thi: Tuần thứ nhất từ ngày 17/7/2023 đến ngày 23/7/2023; Tuần thứ hai từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023; Tuần thứ ba từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023.

2. Các đơn vị đăng tải banner, clip hướng dẫn tham gia Cuộc thi và dẫn đường địa chỉ website http://baocaovien.vn trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của đơn vị để tuyên truyền, thông tin đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân được biết, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng các nội dung nêu trên (đính kèm thể lệ Cuộc thi)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở GDĐT;

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, VP, LB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trương Hải Thanh

 

 

THỂ LỆ

Các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến

 tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

 trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên ( baocaovien.vn)

(gửi kèm Công văn số 1346-CV/BTGTU, ngày 12 tháng 7 năm 2023

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương)

------

I. THÔNG TIN CHUNG

1.  Đối tượng dự thi[1]

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân; người nước ngoài ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở.

2. Nội dung thi

- Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; các nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng.

- Tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Hình thức thi

- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

- Mỗi đợt thi có thể tổ chức thành nhiều tuần thi. Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 11 câu), trong đó có 10 câu hỏi liên quan đến nội dung thi và 01 câu hỏi dự đoán số lượt người dự thi.

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), App Thông tin Tuyên giáo, Tạp chí Tuyên giáo (tuyengiao.vn), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Trang Thông tin đối ngoại điện tử.

4. Thời gian thi

- Cuộc thi được tiến hành hàng năm và tổ chức thành các đợt thi;

- Trong năm 2023 tổ chức 02 đợt thi, cụ thể như sau:

+ Đợt thứ nhất: Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023) với 03 tuần thi, bắt đầu từ ngày 17/7, kết thúc ngày 06/8/2023.

+ Đợt thứ hai: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, dự kiến trong quý IV năm 2023, với 6 tuần thi.

II. CÁCH THỨC DỰ THI

- Người dự thi có thể sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để tham gia Cuộc thi.

- Người dự thi truy cập “Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến” tại Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) hoặc trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

- Tại Trang chủ của Cuộc thi, người dự thi thực hiện các bước sau để tham gia dự thi:

Bước 1: Nhập các thông tin cá nhân: Họ tên (ký tự có dấu); số điện thoại; địa phương, đơn vị; Email (nếu có; nếu không có Email, điền Không).

Sau đó nhấp chuột vào phần “Vào thi”.

Bước 2: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn 01 phương án đúng cho mỗi câu hỏi.

Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người dự thi trong tuần thi đó; nhấp chuột vào phần “Hoàn thành” để kết thúc phần trả lời.

6. Giải thưởng

* Tiêu chí xét giải thưởng:

- Trả lời đúng tất cả hoặc đúng nhiều nhất các câu hỏi.

- Thời gian hoàn thành các câu hỏi dự thi nhanh nhất và sớm nhất.

- Dự đoán chính xác hoặc gần nhất số lượt người thi.

* Cơ cấu giải:

Mỗi tuần thi có các giải thưởng bao gồm:

- 01 giải Nhất: Trị giá 3.000.000 đồng

- 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

- 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

- 05 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng

- Một số giải thưởng khác do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

* Cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng và Giấy chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Tiền thưởng được trao trực tiếp tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương - Số 2B Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội; hoặc chuyển tới số tài khoản ngân hàng của người đạt giải (theo thông tin cá nhân người đạt giải cung cấp, xác nhận).

- Giấy chứng nhận được trao trực tiếp tại Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ của người đạt giải (cá nhân người đạt giải cung cấp, xác nhận).

Căn cứ vào quá trình triển khai và kết quả cụ thể về số lượng người tham gia, người đạt giải ở các đợt thi của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh về cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp. Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét tặng Giấy khen cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi.

IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI

- Chấp hành nghiêm Thể lệ Cuộc thi.

- Người dự thi đạt giải được nhận (hoặc uye quyền cho người khác nhận) giải thưởng Cuộc thi. Mọi thông tin người dự thi (họ tên, số điện thoại, địa phương, đơn vị) phải đảm bảo chính xác.

- Mỗi người dự thi được tham gia nhiều lượt thi trong tuần và có thể tham gia tất cả các đợt thi.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông tác động mất kết nối truy cập Internet ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia Cuộc thi.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc chuyển tiền giải thưởng, giáy chứng nhận đạt giải cho các cá nhân nếu người đạt giải thưởng cung cấp thông tin không chính xác (về số tài khoản, số điện thoại, địa chỉ).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ này phục vụ cho các Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung thể lệ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi cập nhật trên địa chỉ Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

Thông tin chi tiết liên hệ:

 

- Cơ quan Thường trực Cuộc thi: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo. Địa chỉ: 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội. Email: phongbaocaovientw@gmail.com

- Đồng chí Đào Đình Hùng, Tổ trưởng Tổ Thư ký Cuộc thi.

SĐT: 080.44348; 0915.363.136.

Tải tài liệu về Cuộc thi:

 [1] Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Chuyên gia, Tổ Thư ký không được dự thi.

Zalo
Hotline