Ban Giám Hiệu

Ngày đăng: 25/11/2021 02:28 AM

Hiệu Trưởng: Hồ Nguyễn Thùy Duyên

Chuyên môn: Tiếng Anh

Trình độ: Thạc sĩ

Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên môn: Địa Lý

Trình độ: Thạc sĩ

Phó Hiệu Trưởng: Lưu Sử Trọng Khanh

Chuyên môn: Toán

Trình độ: Thạc sĩ

Phó Hiệu Trưởng: Hồ Thanh Châu

Chuyên môn: Hóa Học

Trình độ: Đại học

Zalo
Hotline